Na co?

Środki będzie można przeznaczyć na:

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo tylko eksperymentalne prace rozwojowe.

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:

 • wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu;
 • udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę;
 • sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży)
Możliwe kategorie wydatków są następujące:
 • Wynagrodzenia - koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych.
 • Podwykonawstwo - zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu, które nie są wykonywane na terenie i pod bezpośrednim nadzorem beneficjenta oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie- maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych projektu,
 • Koszty aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych – kwalifikowane są odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji projektu,
 • Koszty budynków i gruntów (dzierżawa, wieczyste użytkowanie, amortyzacja budynków) – do 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu,
 • Pozostałe koszty operacyjne (materiały, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, wynajem powierzchni laboratoryjnej itp.)
 • Koszty pośrednie -; maks. 17% (koszty wynajmu lub utrzymania budynków, koszty administracyjne, koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zarządzającego oraz personelu wsparcia, koszty delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu
kto i ile ?
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 2 mln PLN
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 50 mln EUR
Poziom dofinansowania*
 • Badania przemysłowe – do 80% kosztów kwalifikowanych
 • Prace rozwojowe – do 60% kosztów kwalifikowanych

Wskazany poziom dofinansowanie uwzględnia w przypadek w którym wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane, tj. w okresie 3 lat od zakończenia projektu wyniki projektu:

 • zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub
 • zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych zawartych w wykazie czasopism opracowanym przez MNISW lub powszechnie dostępnych bazach danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych), lub
 • zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.
jakie są kryteria wyboru projektów?

Warunki przystąpienia do konkursu:

 • Projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe,
 • Zespół badawczy oraz zasoby techniczne wnioskodawcy zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R (Wnioskodawca nie musi posiadać wszystkich zasobów już w momencie składania wniosku o dofinansowanie, część z nich może pozyskać w trakcie realizacji projektu),
 • Rozwiązanie będące przedmiotem projektu wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS)
 • Projekt dotyczy innowacji produktowej lub procesowej,
  - innowacja produktowa - wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia;
  - innowacja procesowa - wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy;
 • Kwestia własności intelektualnej nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów projektu,
 • Kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania w projekcie umożliwia jego prawidłową realizację.
 • Projekt jest oceniany pod kątem: Nowości rezultatów projektu - czy rezultat projektu (produkt/technologia/usługa) charakteryzuje się nowością w skali światowej, w kontekście posiadanych przez niego nowych cech, funkcjonalności, w porównaniu do rozwiązań dostępnych na światowym rynku
 • Zapotrzebowania rynkowego na rezultaty projektu – identyfikacja rynku, odbiorców, potrzeb i preferencji odbiorców
 • Opłacalności wdrożenia – spodziewane przychody, koszty, korzyści
 • Wdrożenia rezultatów projektu planowanego jest na terenie RP
kiedy można składać wnioski w 2016?
 • Nabór wniosków: od 4 kwietnia do 29 lipca 2016
 • Kwota środków przeznaczonych na konkurs: 750 mln PLN
 • Termin rozstrzygnięcia: ok. 90 dni od zakończenia naboru